osobné | výučba | výskum | kontakt | bioinfo
anglický jazyk

Vedecko-výskumná činnosť ::

školiteľ: prof. RNDr. Martin Bačkor, PhD.

Téma: Fyziologické interakcie (a)biotických faktorov s lišajníkmi.

Ciele:

  • prvková analýza stielok lišajníkov
  • štúdium fyziologických interakcií lišajníkov s abiotickými faktormi (ťažkéh kovy, N, Ca, P, UV žiarenie)
  • biomonitoring vybraných lokalít

Publikácie:

Pisani, T., Munzi, S., Paoli, L., Bačkor, M., Kováčik, J., Piovár, J., Loppi, S. (2011): Physiological effects of mercury in the lichens Cladonia arbuscula subsp. mitis (Sandst.) Ruoss and Peltigera rufescens (Weiss) Humb.
Chemosphere 82: 1030-1037.
                                                                                article, elsevier

Piovár, J., Stavrou, E., Kaduková, J., Kimáková, T., Bačkor, M. (2011): Influence of long-term exposure to copper on the lichen photobiont Trebouxia erici and the free-living algae Scenedesmus quadricauda.
Plant Growth Regulation 63: 81-88.
                                                                                article, springerlink

Bačkor, M., Kováčik, J., Piovár, J., Pisani, T., Loppi, S. (2010): Physiological aspects of cadmium and nickel toxicity in the lichens Peltigera rufescens and Cladina arbuscula subsp. mitis.
Water, Air & Soil Pollution 207: 253-262.
                                                                                article, springerlink

 
© 2009-2011 Juraj Piovár, updated: 17.11.2012